Върни се горе

 

Утре, 18 ноември, от 12 часа, в „Учебна зала“ на Клиниката по гастроентерология, етаж 2 на болничната сграда на ИСУЛ ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 „Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД“.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, главният секретар на МЗ и председател на съвета на директорите на ИСУЛ проф. д-р Пламен Кенаров, директорът на лечебното заведение доц. д-р Григорий Неделков, представители на здравно министерство, работещи в болницата и др.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 999 900, 00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 5 068 362, 90 лв.

Проектът в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 „Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Сподели в: