Върни се горе

 

Утре, 9 декември, от 13 часа в конферентната зала на МБАЛ Русе ще се проведе заключителната пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ - Русе АД“.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Иван Стоянов, г-жа Марияна Василева, ръководител на Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването, представители на местната власт, на РЗОК и РЗИ, работещи в лечебното заведение и др.

Основната цел на проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД“ е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на болницата чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма  на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата стойност на проекта възлиза на 8 518 576, 67 лв.

 

           Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ  Русе АД. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: