Върни се горе

 

В петък, 11 септември, от 12 часа в конферентната зала на МБАЛ Русе ще се проведе текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД“.            

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Иван Стоянов, членове на борда на директорите и работещи в болницата, представители на здравно министерство, на местната власт и др.

Основната цел на проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ Русе чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 8 518 576, 67 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 7 161 141, 48 лв.

Сподели в: