Върни се горе

Утре, 29 януари, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще посети МБАЛ Бургас във връзка с изпълнението на проектBG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“.

В 12.30 ч., в малката конферентна зала на Областна администрация – Бургас, ет. 2, д-р Персенски ще участва в пресконференция, една от темите на която е изпълнението на проекта за изграждане на център за онкологични заболявания.

Проектът в МБАЛ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 5 297 632, 52 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 4 484 720, 33  лв.; национално съфинансиране в размер на 812 912, 19 лв.

Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с помещенията, в които ще се монтира апаратурата, както и мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда.

Към момента по проекта в МБАЛ Бургас е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16-срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп); дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб и т.н.

Крайният срок за приключване на проекта е 8 октомври 2015 г.


Този текст е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Сподели в: