Върни се горе

В понеделник, 9 февруари, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще посети МБАЛ Смолян във връзка с изпълнението на проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян“.

           В 13.00 ч., в конферентна зала на лечебното заведение ще се проведе текуща пресконференция по проекта.

          Поканени на събитието са областният управител на Смолян г-н Недялко Славов, кметът на Общината – г-н Николай Мелемов, народни представители от областта, представители на съсловните и държавните институции в региона, медицинският персонал на болницата и медии.

             Проектът в МБАЛ Смолян е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

            Общата стойност на проекта възлиза на 5 766 764, 33 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 4 884 916, 65 лв.; национално съфинансиране в размер на 881 847, 68 лв.

            Основната цел на проекта е модернизиране инфраструктурата на МБАЛ Смолян – чрез монтаж на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение диагностиката и лечението на онкологични заболявания.

             Към момента по проекта е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: компютърен томограф; ядрено-магнитен резонанс;ендоскопска система, окомплектована с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп; дигитален скопично-графичен рентгенов апарат; дигитална мамографска система; система ПАКС.


Този текст е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Сподели в: