Върни се горе

 

Утре, 3 декември, от 11 часа, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще участва в заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”. В рамките на събитието ще се състои и официалното откриване на новата сграда.

Проектът в Онкологията е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

В изпълнение на проекта за разширяване на лъчетерапевтичния комплекс лечебното заведение вече разполага с два мултимодални линейни ускорителя, апаратура за хеликална терапия, магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, дозиметрична апаратура, уредба за интраоперативно лъчелечение и др. 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност възлиза на 31 928 171, 17 лв., от които 26 700 386, 76 лв. - безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София” е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Сподели в: