Върни се горе

 

 

Министерството на здравеопазването работи приоритетно по усвояването на европейските инвестиции в сектор „Здравеопазване”, заяви замeстник-министър Персенски в рамките на провелата се днес заключителна пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“.

С работа на високи обороти през последната година постигнахме значителен напредък и компенсирахме забавянията в изпълняваните от министерството проекти – показателно е успешното реализиране на високотехнологичния онкологичен сектор тук, в Кърджали, допълни д-р Адам Персенски.

На събитието в областната болница присъстваха областният управител Кърджали г-н Илия Илиев, доц. Тодор Черкезов, директор на болницата, представители на екипа по управление на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, част от която е и проектът в МБАЛ „Дафовски“, медицински специалисти, болничен персонал и др.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“ се изпълнява от Министерство на здравеопазването по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в Кърджали се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на инвестицията е 3 900 817, 67 лв., от които – безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие – в размер на 3 303 260, 42 лв.

В изпълнение на проекта е доставена следната високотехнологична апаратура: дигитална ехографска система, 16-срезов многодетекторен компютърeн томограф, дигитален скопично-графичен рентгенов апарат, стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, ендоскопска апаратура (видеогастроскоп и видеоколоноскоп) и дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб. 

 

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: