Върни се горе

 

 

Утре, 17 декември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще участва в заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна”.

Събитието ще се проведе от 10.30 часа, в аулата на лечебното заведение.

Проектът за изграждане на Центъра е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът във Варна се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата стойност на инвестицията възлиза на 24 847 041, 47 лв., от които 20 883 651, 77 лв. - безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

Поканени на заключителната пресконференция са представители на централната и местната власт, представители на Медицински университет – Варна, на РЗИ и РЗОК, членове на борда на директорите на лечебното заведение, медицински специалисти, болничен персонал и др.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна”.  Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: