Върни се горе

 

 

Утре, 20 ноември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще посети университетската болница в Стара Загора и многопрофилната в Сливен, където ще участва в заключителни пресконференции, съответно по проекти BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора” и BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД“.

Събитието в УМБАЛ Стара Загора е с начален час 12.00 ч. и ще се проведе в конферентната зала на лечебното заведение.

Заключителната пресконференция в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Сливен е насрочена за 14 часа - в конферентната зала на болницата.

Участие в пресконференциите ще вземат заместник-здравният министър Ваньо Шарков, директорите на лечебните заведения, членове на борда на директорите и работещи в двете болници, представители на местната власт и др.

Двата проекта са част Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектите в УМБАЛ „Киркович“ и МБАЛ „Селимински” се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България.

Общата стойност на проекта за изграждане на онкологичен център в Стара Загора е 5 566 349, 40 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 4 704 294, 43 лв. Общата стойност на проекта в областната болница в Сливен възлиза на 5 745 218, 47 лв., от които БФП от ЕФРР – 4 858 621, 73 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проекти BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора” и BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД“. Проектите са част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: