Върни се горе

 

 

  Утре, 1 декември, от 12 часа в конферентната зала на МОБАЛ Велико Търново ще се проведе  заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД  гр. Велико Търновo“.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министър Ваньо Шарков, директорът на областната болница д-р Стефан Филев, директори на лечебни и здравни заведения от областта, представители на местната власт, медицински специалисти и болничен персонал.

В рамките на събитието ще бъдат отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, като е предвидена и обиколка на помещенията, оборудвани с новата високотехнологична медицинска апаратура.

             Проектът във Велико Търново е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът за изграждане на регионалния онкологичен център се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата му стойност 7 277 171, 68 лв., от които: финансиране от ЕФРР – в размер на 6 131 469, 29 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД  гр. Велико Търново“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Сподели в: