Върни се горе

Днес, 16 декември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски посети МБАЛ Кърджали и взе участие в текуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“.

На събитието присъстваха г-жа Цвета Караянчева, народен представител от ПП ГЕРБ, областният управител на Кърджали – инж. Илия Илиев, директорът на лечебното заведения – д-р Тодор Черкезов, директорът на РЗИ Кърджали д-р Светла Николова, директорът на РЗОК Кърджали д-р Соня Ангелова, медицински лица и други.  

Удовлетворен съм от ползотворното сътрудничество на тукприсъстващите – сътрудничество, свидетелстващо за значимостта на Структурните фондове по отношение модернизацията на българското здравеопазване. Днешната ни среща е факт, благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, на чиято подкрепа Министерство на здравеопазването ще разчита и през програмен период 2014 – 2020 г.

С изпълнението на проекта – чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за диагностиката и лечението на онкологични заболявания – се очаква подобряване на здравния статус на населението, повишаване качеството на предоставяните медицински услуги в целевия регион, осигуряване на равен достъп на всички социални групи до качествена здравна помощ.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът в МБАЛ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 3 900 817, 67 лв., от които – Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие: 3 303 260, 42 лв. и национално съфинансиране в размер на 597 557, 25 лв.


Проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: