Върни се горе

Утре, 25 септември, 12.00 часа, в аулаЯнко Добрев“ (ІІ Хирургичен блок) на УМБАЛАлександровскаще се проведетекуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“. 
             Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Бакаливанов, директорът на УМБАЛ „Александровска” д-р Костадин Ангелов, представители на екипа по управление на Средносрточната рамкова инвестиционна програма към МЗ, работещи в УМБАЛ и други. 
            Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.     
             Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
. Общата стойност на проекта възлиза на 12 528 313, 93 лв., от които: БФП от ЕФРР – 10 615 788, 83 лв. и национално съфинансиране в размер на 1 912 525, 10 лв. 
            Основната цел на проекта е подобряване и модернизиране здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” чрез въвеждане в експлоатация на високотехнологична апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 
            Към момента по проекта в УМБАЛ „Александровска” е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: еднопланова ангиографска система; ултразвукова платформа за ранна онкологична диагностика; система PACS; лапароскопско оборудване и ултразвуков скалпел; многофункционална електрохирургична платформа; остеодензитометър; мобилен сет за горна и долна скопия; диагностична система за флоуресцентна in situ хибридизация; урологична видео-ендоскопска HD система; портативна безжична гама-камера; автоматична система за комбинирано оцветяване на хистологични микроскопски препарати; парафинов микротом и др.

Сподели в: