Върни се горе

Днес, 25 септември, в УМБАЛ „Александровска“ се проведетекуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“.  
           Участие в пресконференцията взеха заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Бакаливанов, директорът на УМБАЛ „Александровска” – д-р Костадин Ангелов, националният координатор по СРИП – инж. Стойка Таскова, директорът на дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“ – доц. Мариана Василева и др. 
           На пресконференцията бяха отчетени постигнатите до момента резултати от изпълнението на проекта: 
Ø Осигурено високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания;
Ø Повишена ефективност и качество на диагностичния и лечебен процес;
Ø Създадени условия за ранна диагностика и определяне на стадия при онкологични заболявания;
Ø Намаляване смъртността от онкологични заболявания и доближаване до европейските резултати при лечението им;
Ø Създадени условия за повишаване квалификацията на медицинския персонал на лечебното заведение, за практика на студентите и за научна дейност. 
Ø Повишено качеството на извършваните от „Клинична лаборатория” изследвания; 
Ø Намаляване на разходите за оперативни интервенции и профилактика и др.   
          Проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.   
           Проектът в УМБАЛ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.   
          Общата стойност на проекта възлиза на 12 528 313, 93 лв., от които: БФП от ЕФРР – 10 615 788, 83 лв. и национално съфинансиране в размер на 1 912 525, 10 лв.  

Сподели в: