Върни се горе

Днес, 2 март, се проведе онлайн среща, на която бяха обсъдени основните цели, дейности и очаквани резултати, заложени по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори.

Информационното събитие беше открито от заместник-министъра на здравеопазването доц. д-р Любомир Бакаливанов, който подчерта значимостта на проекта по отношение изпълнението на националните здравни политики, касаещи уязвимите групи. „Чрез реализацията на този проект ще бъде подобрен здравният статус на най-уязвимите групи от населението и ще оптимизираме изпълнението на националните здравни политики сред маргинализираните общности, живеещи в условията на бедност и социално изключване. Проектът предвижда дейности в областта на майчиното и детското здравеопазване, семейното планиране и превенцията на сексуално преносимите инфекции. Целта ни е да създадем условия за улеснен достъп на уязвимите групи до здравни услуги, което означава обезпечеността със здравни услуги да бъде гарантирана за всички граждани на страната“, посочи доц. Бакаливанов.

Проф. Ивайло Търнев, координатор по проекта, подчерта ролята на Националната мрежа на здравните медиатори като партньор на Министерството на здравеопазването и в детайли коментира аспектите, по които Националната мрежа и МЗ ще си сътрудничат за успешното реализиране на проекта.

Сред дейностите, заложени в проекта, са подобряване на механизма за прилагане на националните здравни политики на местно ниво, изграждане на ефективен модел на работа в кризисни ситуации (като пандемията от COVID-19) по отношение на социално изключени и изолирани общности, разширяване на обхвата на работата на здравните медиатори и т.н. 

Проектът „Здравеопазване за всички“ се реализира в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Сподели в: