Върни се горе

Утре, 16 декември, от 11.30 часа, в конферентната зала на МБАЛ Кърджали ще се проведе текуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“.

Да вземат участие в пресконференцията са поканени представители на местната власт, директори на лечебни заведения от региона, представили на Регионална здравна инспекция – Кърджали, РЗОК Кърджали и други.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на здравните услуги и повишаване регионалната устойчивост и конкурентоспособност на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” - чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на онкологични заболявания.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът в МБАЛ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“ е 3 900 817, 67 лв., от които – Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие: 3 303 260, 42 лв. и национално съфинансиране в размер на 597 557, 25 лв.

Цялостното приключване на проекта е предвидено за месец октомври 2015 г.


Проект BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: