Върни се горе

 

 

На 22 декември 2015 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести ще се проведе пресконференция във връзка с финализиране изпълнението на проект: „Внедряване на системи за електронно управление в Национален център по заразни и паразитни болести за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса”, Договор рег.№ 13-31-10/10.06.2014 г., по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09, по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Ще бъдат представени резултатите по проекта и възможностите на изградената интегрирана информационна система, въведените електронни услуги в НЦЗПБ за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, информираността на лекарите, изпращащи материали за изследване в НЦЗПБ, както и на лабораторната мрежа в страната.

Сподели в: