Върни се горе

На 12.12.2023 г. от 14.00 ч. в Министерство на здравеопазването ще се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването (лекари-специализанти, лекари по дентална медицина-специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки) и осигуряването на по-качествени здравни услуги. 

Проектните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендия в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи. 

С финансиране по проекта бяха подкрепени 565 специализанти в системата на здравеопазването по различни медицински специалности. От тях 277 участници са придобили специалност в системата на здравеопазването в рамките на проекта и успешно са повишили своята квалификация. Значителен брой участници са приключили своето обучение и са допуснати до държавен изпит за специалност. 

Останалите участници, чиято специализация не е приключила, ще имат възможност да продължат обучението си за придобиване на специалност по нов одобрен проект на Министерството на здравеопазването по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., при същите условия на финансиране.

Бюджетът на проекта е 8 981 089,74 лева, от които безвъзмездна финансова помощ 7 633 926,28 лева и 1 347 163,46 лева – национално съфинансиране.
 

Сподели в: