Върни се горе

Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за изграждане на Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ“ в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.”, Министерството на здравеопазването публикува изготвените Технически условия и изисквания за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес: ibuctov@mh.government.bg до 14.07.2017 г., включително

Технически условия и изисквания
PDF файл, 908,9 KB, качен на 11.07.2017

pdf document
Сподели в: