Върни се горе

 

Временно са преустановени обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), на които подлежат всички работещи в системата на спешната медицинска помощ -  лекари и медицински сестри, фелдшери и лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки. Със заповед на директора на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) от вчера, 8 март, обученията по ПУЛСС са преустановени за периода 9 – 13 март, включително.

Причина за мярката, с оглед обявената национална грипна епидемия и установените случаи на новия коронавирус у нас, е центровете за спешна помощ да разполагат с всички свои медицински екипи, а също така и да не се допуска струпване на много хора в затворени пространства, съгласно разпореждането на здравния министър.

При необходимост, заповедта на директора на НЦОКССМП ще бъде актуализирана.

Припомняме, че Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок за изпълнението на проекта е 30 септември 2021 г.

Сподели в: