Върни се горе

Със свое Решение от днес, 27.11.2019 г., Върховният административен съд остави без уважение жалбата на Камарата на архитектите в България. С това се потвърждава решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.

Камарата на архитектите в България обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решението на министъра на здравеопазването за откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ и жалбата на камарата беше оставена без уважение като неоснователна.

С днешното си решение Върховният административен съд потвърждава решението на Комисията за защита на конкуренцията.

В момента обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на инженеринг на Национална детска болница е на етап разглеждане на постъпилите оферти от комисия, назначена от министъра на здравеопазването.

Очаква се комисията да приключи своята работа в рамките на месец декември 2019 г.

Решението на ВАС е окончателно.

Сподели в: