Върни се горе

Утре, 29 април, 11,30 часав конферентната зала на УМБАЛ „Свети Георги“  Пловдив ще се проведе  текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив“. Участие в пресконференцията ще вземат представители на екипа по управление на Средносрочната инвестиционна програма на МЗ (СРИП), директорът на УМБАЛ проф. д-р Карен Джамбазов, д.м, представители на областната и общинската администрация, работещи в УМБАЛ и други.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 9 701 887,69 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 115 200, 42 лв.

Основната цел, залегнала в проектното предложение, е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Към момента по проекта в МБАЛ Бургас е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: 64-срезов компютърeн томограф; дигитална ехографска система; апаратура за магнитно-резонансната томография; Дигитална мамографска система; конвеционален дигитален графично-скопичен апарат; система ПАКС; ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп); дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, както и два реанимобила.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: