Върни се горе

Днес, 29 април, в УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив се проведе  текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив“. 

В пресконференцията участваха националният координатор инж. Стойка Таскова и членове на екипа по управление на Средносрочната инвестиционна програма на МЗ (СРИП), директорът на УМБАЛ проф. д-р Карен Джамбазов, д.м, заместник -кметът на Пловдив Розалин Петков, и други.

Директорът на УМБАЛ проф. д-р Карен Джамбазов  отбеляза, че с изпълнението на проекта лечебното заведение ще се утвърди като най-големият притегателен център за лечение на онкоболни пациенти в Южна България в рамките на следващата година. От извършените дейностите и въведената в експлоатация апаратура по проекта могат да се възползват пациентите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив – около 75 000 души, населението на област Пловдив – около 720 000 души, както и населението на Южен централен регион - около 1 500 000 души.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 9 701 887,69 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 115 200, 42 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Презентация
PDF файл, 3,8 MB, качен на 29.04.2014

pdf document
Сподели в: