Върни се горе


Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на ПРОЕКТ BG161PO001/1.1-08/2010/009 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНКОЛОГИЧЕН И ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „СВЕТА МАРИНА“ ВАРНА“ е 18 759 215, 31 с ДДС. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България.

Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи.

Към момента строително-монтажните дейности по проекта са на етап приключване и подписване на акт обр.15 за установяване годността на строежа за приемане.

Последната работна седмица на 2013 г. в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-гр. Варна бяха доставени: Мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор 2 бр.; Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация – 1 бр., Система за планиране на лъчелечението – 1 бр. на обща стойност 6 933 343 лв. с ДДС. Започнал е монтажът и предстои инсталация, настройка, калибрация, узаконяване от специализираните държавни контролни органи и Агенция за ядрено регулиране и пускане в експлоатация на същите.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: