Върни се горе

                     Утре, 10 юли, от 13 часа, в Аудитория "Владимир Иванов" на УМБАЛ „Света Марина“, Варна ще се проведе текуща пресконференция, на която ще бъде отчетен напредъкът по проект за изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център към лечебното заведение. 
                 Основната цел на проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“ е подобряване качеството на здравните услуги и повишаване регионалната устойчивост и конкурентоспособност на УМБАЛ „Света Марина“. Цели се и подобряване качеството на живот и работната среда чрез осигуряване на облекчен достъп на пациенти до здравни услуги и чрез създаване на възможност за устойчиво развитие на лечебното заведение. 
                  Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Проектът в УМБАЛ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България. 
                 Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“ е 18 759 215, 31, от които – БФП от ЕФРР: 15 766 904, 10 лв. и национално съфинансиране: 2 782 394, 84 лв. 
                    Цялостното приключване на проекта е предвидено за месец октомври 2015 г.  

Сподели в: