Върни се горе

Утре, 9 май, от 12 часа в конферентната зала на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен ще се проведе  текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“.

Участие в пресконференцията ще вземат представители на Министерство на здравеопазването и екипа по управление на СРИП към МЗ, директорът на УМБАЛ д-р Наташа Манева, членове на борда на директорите на ЛЗ, директори на лечебни и здравни заведения от областта, представители на местната власт и други.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 150 590, 72 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 498 082, 92 лв.

Основната цел на проекта е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.

Към момента по проекта в УМБАЛ е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура и техника: дигитална ехографска система; конвенционален дигитален графично-скопичен рентгенов апарат; компютърен томограф; ядрено-магнитен резонанс; дигитален мамограф; система ПАКС; ендоскопска система, окомплектована с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; дизелов агрегат с мощност 50 kw и 4 броя асансьори.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: