Върни се горе

Днес, 9 май, в УМБАЛ Плевен се проведе  текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“.

Участие в пресконференцията взеха Националният координатор по СРИП инж. Стойка Таскова, заместник-областният управител на област Плевен – г-н Мирослав Михайлов, директорът на УМБАЛ д-р Наташа Манева, директорът на РЗОК Плевен - д-р Пенка Стефанова, директорът на РЗИ Плевен д-р Атанас Гарев, работещи в УМБАЛ и други.

Д-р Манева благодари на Министерството на здравеопазването за гласуваното на УМБАЛ Плевен доверие, както и на всички специалисти, работещи с доставената по проекта апаратура.

Сред непосредствените резултати от изпълнението на дейността по проекта са: изградена здравна инфраструктура, осигуряваща достъп до ефективна и качествена болнична помощ за всички групи от населението на област Плевен и СЗР, вкл. и за хората с увреждания; повишено качеството на предлаганите от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД здравни услуги; намалени разходите за ел- и топло енергия - в резултат от изпълнението на мерки за енергийна ефективност и др.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 150 590, 72 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 498 082, 92 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: