Върни се горе

На 03 февруари /понеделник/ от 12.30 часа в Конферентната зала на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н ще участва в пресконференция, на която ще бъде представен напредъкът по проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД. 

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен е 6 277 461,10 лв., от които - БФП от ЕФРР: 6 245 563,73 лв. и собствен принос: 31 898,37 лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България.

Към момента са извършени ремонт и реконструкция на Рентгеновото отделение на болницата, с цел обособяване на помещения за ЯМР, компютърен томограф и дигитален рентген, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания чрез ремонтни дейности по асансъорните уредби и изграждане на нов асансьор. 

Въведени са мерки за енергийна ефективност на сградата на лечебното заведение. Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-1744/04.10.13 г. за асансьорна уреба и извършените строително-монтажни работи в МБАЛ Сливен. 

За повишаване качеството на медицинското обслужване в лечебното заведение е доставена следната апаратура: дигитална ехографска система, дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат, 16 срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI - equipment), рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), ендоскопска апаратура/видеоколоноскопи, видеогастроскопи/. 


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: