Върни се горе

В шест региона на страната е обявена грипна епидемия днес. Това са областите Габрово, Бургас, Ямбол и общините Варна, Самоков и Враца. През миналата седмица епидемия беше обявена в регионите на Никопол и Търговище. Към момента заболеваемостта в страната е 132 на 10 000 души. Това означава, че не са достигнати стойностите за обявяване на национална епидемия. Подобна стъпка се предприема при 200 души на 10 000. Общо болните от грип в момента са около 100 000 души. Смъртните случаи досега са три или 0.03% от всички. Това нарежда страната ни сред държавите с нисък леталитет. Грипът у нас протича леко до средно тежко. Настоящата епидемия се развива по същия начин, както и предишните. За сравнение през 2007 г. заболеваемостта е достигнала 322 на 10 000 души, през миналата година - 180 на 10000. Смъртните случаи при всяка една от тях са между 2500 – 3000. Очаква се пикът на сегашната епидемия да бъде в следващите 4-8 седмици, след което да започне да отшумява.

В цялата страна има антивирусни средства както в болниците, така и в аптеките. В страната са взети всички нужни мерки за борба с болестта. Това са стандартните стъпки, които се прилагат при всяка грипна епидемия и те са съгласувани със СЗО. Всички джипита, специалисти и клиники имат указания от МЗ за лечение на грипа. Вземане на проби за грипния вирус не се налагат. Тази мярка е  преустановени в целия свят по преценка на СЗО. Във всяка област в страната има създаден кризисен щаб поп негова преценка ще се затварят театри, концертни зали, кина и други обществени места. Засега подобни стъпки не са предприети. Училищата се затварят при отсъстващи ученици над 30% от регионалните инспекторати.

За да се предпазят от грипа, хората трябва да избягват масовите събирания и да спазват добра хигиена. Ако се почувстват неразположени, имат температура, кашлица, трябва да отидат на лекар. Всички смъртни случаи досега са заради забавеното търсене на медицинска помощ или наличие на отежняващи придружаващи заболявания.


EPIDEMIC FLU DECLARED IN EIGHT REGIONS

 

Epidemic flu has been declared in 6 state regions today. Those are the regions of Gabrovo, Bourgas, Jambol and municipalities of Varna, Samokov and Vratsa. Epidemic flu was declared in the regions of Nikopol and Targovishte last week.  Up to now the morbidity in the country is 132 per 10 000 citizens. This means the there are reached values for declaration of National epidemic outbreak. Such step has to be implemented in case of 200 per 10 000 citizens. The lethal cases up to now are three or 0.03 % of all. This places our country among those with low lethality. The flu in our regions undergoes with light to average heavy symptoms. The current epidemic flu is developing as the previous ones. For example in 2007 the morbidity reached 322 per 10 000 citizens and last year – 180 per 10 000. The lethal cases caused by tany of two were between 2500 – 3000 persons.  IT is expected that the maximum pick of the current epidemic flue to be reached during the next 4-8 weeks after which point it is going to fade.

I all the country there are antiviral preparations in the hospitals as well as in the pharmacies. There are already taken all the necessary measures against the disease. Those are the standard steps that are being applied against any epidemic flu and they are coordinated with the WHO. All JP-doctors, specialists and clinics are instructed by the MH about the treatment of the flu. It is not necessary to be taken flu samples. This measure is topped all over the world due the WHO analysis. In every state region it is created a crisis headquarter and according to it there will be closed theatres, concert halls, cinemas and other public places. Up to now such steps have not been applied. Schools will be closed in absence of 30 % of the pupils by the regional inspectorates.

Citizens must avoid themselves of mass meetings and to keep good hygiene for their own safety. I case they feel unwell, having high temperature, cough must visit a doctor. All lethal cases up to this moment are due to delayed search of medical care or presence of aggravated accompanied diseases.

Сподели в: