Върни се горе

               Утре, 26 септември 2014 г., от 11.00 ч., в Заседателната зала на Националния център по заразни и паразитни болести ще се проведе пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на проект: „Внедряване на системи за електронно управление в Национален център по заразни и паразитни болести за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса”, Договор рег.№ 13-31-10/10.06.2014 г., по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09, по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   
              На пресконференцията ще бъдат обсъдени  възможностите на електронните услуги, въвеждани в НЦЗПБ, за подобряване обслужването на гражданите и информираността на лекарите, както и за изпращане на материали за изследване в НЦЗПБ -  във връзка с нововъзникващи или заплашващи общественото здраве инфекции като менингити, енцефалити, тежки грипни инфекции, хеморагични и други трески.  

Сподели в: