Върни се горе

Днес в Министерството на здравеопазването публично бяха отворени подадените оферти от участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП”. Поръчката е с прогнозна стойност 41 786 092 лв. Процедурата е за доставка на 9 броя ядрено-магнитни резонанса, 2 броя 64-срезови компютърни томографа, 8 броя 16-срезови компютърни томографа, 9 броя дигитални-скопично графични рентгенови апарата, 3 броя стационарни дигитални графични рентгенови апарата, 10 броя системи за архивиране и разпространение на образи, 10 дигитални ехографа, 8 мамографа, 10 броя ендоскопска апаратура, 7 броя ендоскопска видеосистема за изследване на белия дроб. Апаратурата е за нуждите на областните болници на Монтана, Велико Търново, Русе, Пловдив, Кърджали, Смолян, Благоевград, Сливен, Бургас и Плевен и УМБАЛ „Александровска”. 
Днешната процедура е шестата от обявените осем процедури по изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на МЗ. На всички проведени процедури бяха поканени представители на медиите. За процедурата за доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Александровска”, която започна вчера, оферти подадоха 17 участника. Предмет на поръчката са 24 вида медицинска апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Досега публично бяха отворени офертите на участниците в конкурсите за извършване на строително-монтажни работи, за упражняване на строителен надзор на строително-монтажните работи, за избор на екипи за организация, администрация и управление на местно ниво и за осигуряване на публичност на дейностите по СРИП на МЗ в 13 лечебни заведения. 
Средносрочната инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването се реализира по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), по която МЗ е бенефициентпо Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Една от целите на програмата е да се модернизира и обнови инфраструктурата на лечебните заведения с над 51% държавна собственост и по този начин да се  осигури по качествено и достъпно здравеопазване. Чрез реализацията на СРИП ще се внедрят иновативни технологии и медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологично болни, които ще подобрят достъпа и качеството на здравните грижи за населението в целевите райони. 
На 27.4.2012 г. в 10.00 ч. предстои публично отваряне и на офертите на участниците в процедурата по възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София и УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД – Варна”. Прогнозната стойност на поръчката е 26 169 196 лв.
Представители на медиите отново са поканени да присъстват на отварянето на офертите.

Сподели в: