Върни се горе

Днес, 12.09.2014 г., в Министерство на здравеопазването беше подписан Меморандум за разбирателство относно предоставяне на оценка на потребностите между Министерството на здравеопазването на Р България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация.

Меморандумът за разбирателство е разработен в съответствие с Приложение I, част 2.2 Предварителна допустимост, точка 2 от Програмните споразумения за финансиране на Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве". Целта на споразумението е да бъде изготвена оценка на потребностите за ефективното изпълнение на дейностите по Мярка 3: „Подобряване качеството на пренаталната диагностика“, и Мярка 4: „Подобряване качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделения за неонатални грижи“, заложени в Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве". Предвидените по Програмата суми за тези две мерки са съответно 2 621 400 евро и 3 910 000 евро.

След подписването на Меморандума за разбирателство, с цел ефективно изпълнение на заложените по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" дейности, СЗО ще предостави необходимия анализ и адекватна оценка от нуждите на болниците в страната. Анализът и оценката по пренаталната диагностика и неонаталните грижи ще представят актуалната ситуация в страната и послужат за основа на разработване на насоки за кандидатстване по съответните мерки от програмата. Добрите резултати и постигането на основна част от заложените по програмата параметри са във функция от обективен, точен и експертен анализ и оценка, които СЗО ще разработи съгласно предмета на Меморандума.

Бюджетът, заложен в Меморандума за сътрудничество е 29 914 евро и се осигурява от бюджета на програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Сподели в: