Върни се горе

Днес, 28 март, в МОБАЛ Велико Търново се проведе текуща пресконференция по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Велико Търновo“.

Участие в пресконференцията взеха представители на екипа по управление на СРИП към МЗ; директорът на МОБАЛ – д-р Стефан Филев, директори на ЛЗ от областта, представители на областната администрация, медицински специалисти, болничен персонал и др.

По време за пресконференцията високa оценка за осъщественото по проекта дадоха зам.-областният управител на област Велико Търново – г-н Стефан Стефанов и директорът на МОБАЛ д-р Стефан Филев. Инж. Стойка Таскова, национален координатор СРИП, запозна присъстващите с хода на изпълнение на проекта в МОБАЛ.

Беше отчетен фактът, че проектът ще допринесе за улесняване достъпа на населението до качествена здравеопазване, за прецизно диагностициране, за адекватно и навременно лечение на над 23 000 пациенти годишно, за предлагане на здравните услуги, свързани с превенция, диагностика и лечение на онкологични заболявания.

Очакван резултат от реализацията на проекта е повишаване качеството на медицинското обслужване в областите Велико Търново и Габрово – необходима предпоставка и за цялостно подобряване жизнения стандарт на населението от конкретните райони, и за постигането на устойчиво социално-икономическо развитие във Великотърновския и Габровския агломерационен ареал.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Проект „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Велико Търновo“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
 

Обща стойност на проекта: 6 277 264, 49 лв.;
БФП от ЕФРР: 6 219 933, 27 лв.;
Собствен принос: 54 907, 57 лв. ;
Допълнителен собствен принос: 2 423, 65 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Презентация
PPT файл, 4,9 MB, качен на 28.03.2014

ppt document
Сподели в: