Върни се горе

На 20 декември, в Министерство на здравеопазването ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 


Основната цел на проектa е подобряване капацитета на извънболничната медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания. 

Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и включва интервенции в 47 лечебни заведения за извънболнична помощ. По проекта са предвидени дейности за: 
1. Модернизиране на лечебни заведения от извънболничната медицинска помощ чрез доставка на медицинска апаратура за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с инфекциозни заболявания. 
2. Повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и производство на реконвалесцентната плазма.
 
Проект BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е с общ бюджет на стойност 31 479 101,80 лв., която е 100 % безвъзмездна финансова помощ.
 

Сподели в: