Върни се горе

Днес, 31 март, в МБАЛ Монтана се проведе пресконференция, на която беше отчетен напредъкът по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана“.

В пресконференцията участие взеха представители на екипа по управление на СРИП към МЗ, директорът на МБАЛ – д-р Цветан Тодоров, членове на борда на директорите на ЛЗ, медицински специалисти, болничен персонал и др.
Инж. Стойка Таскова, Национален координатор СРИП, изнесе презентация за осъществените по проекта дейности, за доставената и въведена в експлоатация високотехнологична апаратура, както и за извършената строително-монтажна работа.

В изпълнение на проекта предстои изграждане на лабораторна информационна система, чрез която ще се архивират данни от всички изследвания, осъществявани в МБАЛ.

Директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”– д-р Цветан Тодоров сподели, че от въвеждането в експлоатация на първата група апаратура, доставена по проекта, до момента през същата са преминали над 10 000 броя пациенти.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект„Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Обща стойност на проекта: 7 587 840,57 лв.;
БФП от ЕФРР: 6 449 664,48 лв.;


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Презентация
PPTX файл, 4,0 MB, качен на 31.03.2014

pptx document
Сподели в: