Върни се горе

    Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е публикувана в бр. 50 на Държавен вестник. С измененията се дава възможност на лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, да се зачисляват за специализация по техен избор по всички специалности и видове места целогодишно. По този начин се създава допълнителен стимул за работа в системата на спешна помощ и се дава възможност за запълване на вакантните места. 
    С промените се диференцират и видовете места за специализанти според източника на финансиране на обучението. Дава се възможност обучението на местата, финансирани от друг източник, да се осигурява със средства от европейски проекти и програми, включително и под формата на стипендии. В случаите, когато финансирането се извършва по европейски проекти и програми, на лекарите специализанти, които работят по трудов договор в лечебно или здравно заведение или висше училище, ще могат да бъдат отпускани стипендии от бюджета на съответния проект. 
     Срокът за утвърждаване на местата за специализанти се променя от 31 октомври на 15 ноември на текущата календарна година. При утвърждаването на броя им ще се използват и резултатите от анализа на  висшите училища за приема на специализанти през текущата година. 
    С оглед гарантиране на качеството на обучението се въвеждат понятието „капацитет” на институцията, провеждаща обучението и се въвеждат критерии за определянето му. По този начин ще се подобри планирането на местата за специализанти и качеството на обучението, тъй като ще се гарантира, че обемът на извършваната дейност в обучаващата институция, позволява да се изпълнява учебната програма. 
    До класиране вече ще се допускат кандидат-специализанти, получили оценка на конкурсния изпит не по-малка от 4.00, с което се облекчава достъпа до специализация. Договорът за обучение за придобиване на специалност с класираните кандидати ще се сключва в едномесечен срок от проведеното класиране. Ако не бъде подписан в този срок, ще се сключва договор със следващия по ред в класирането кандидат. По този начин ще се усвоят в максимална степен утвърдените места, за които има кандидати. 
    С новите текстове в наредбата програмите за придобиване на специалност ще бъдат актуализирани на всеки три години. Чрез обучението по тях ще се овладяват основни медицински умения на базово ниво по високоспециализирани дейности. Учебните програми за придобиване на професионална квалификация за високоспециализирани дейности, които са с продължителност над 1 година и се разработват от националните консултанти, ще се утвърждават от ректорите на висшите училища, а не както досега от министъра на здравеопазването. По този начин се намалява свръхрегулацията от страна на министерството.

Сподели в: