Върни се горе

В бр. 39 от 02.05.2023 г. на Държавен вестник е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

С новите текстове се разширява обхватът на субсидираните лечебни заведения, като се определят и лечебните заведения, които за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област, се субсидират от Министерството на здравеопазването за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване. 

 В Наредбата е определен 30-дневен срок за подаване на заявления за сключване на договори/анекси за субсидиране на новите дейности през 2023 г.

С обнародваната Наредба се увеличава стойността, която Министерството на здравеопазването заплаща за влязло в сила експертно решение на ТЕЛК по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, изготвено от ТЕЛК предсрочно в срок два месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза, срещу което експертно решение няма подадена жалба в нормативно установения срок или което експертно решение е обжалвано и е потвърдено от НЕЛК.

Сподели в: