Върни се горе

Утре, 30 май, от 12.30 часа ДМСГД “Св. Параскева” гр. София (р-н Сердика, ул. „Порой“ № 16) ще се проведе текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „ Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.“

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н., представители на екипа по управление на СРИП към МЗ, директори на домове за медико-социални грижи за деца и други.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е както осигуряването на подходяща държавна инфраструктура, която да спомогне за задоволяване на нуждите от висококвалифицирана социална и отчасти медицинска помощ, така и обезпечаване на съществуващите ДМСГД със съвременна и адекватна на потребностите на децата материална база – стъпка по посока замяна на ДМГСД с интегрирани здравно-социални услуги.

Проектът обхваща осем ДМСГД - в градовете: Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Търговище, Габрово, Русе.

Проектът в 8-те ДМСГД се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 9 970 733, 81 лв., от които БФП от ЕФРР: 9 970 733, 81 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: