Върни се горе

Основната цел, залегнала в проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив“, е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 9 701 887,69 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – в размер на 9 547 294,61 лв. и собствен принос – на стойност 154 593,08 лв.

В изпълнение на проекта са създадени подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, включително и чрез реконстуркция на помещения, с което се осигурява възможност както за диагностика и лечение на злокачествени заболявания, така и за подобряване на работните условия.

Към настоящия момент по проекта в УМБАЛ е доставена следната иновативна медицинска апаратура, като през нея са преминали общо 9 231 пациенти, както следва:

-          Дигитална ехографска система – 3440 пациента;

-          Компютър томограф – 64 среза – 1777 пациента;

-          Магнитно-резонансeн томограф – 150 пациента;

-          Дигитална мамографска система – 74 пациента;

-          Конвенционален дигитален графично-скопичен апарат – 3400 пациента;

-          ИТ-система за дигитализиране и архивиране на образите ПАКС;

-          Ендоскопска система, окомплектована с конфокален лазерен гастроскоп и конфокален лазерен колоноскоп –  260 пациента;

-          Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб – 130 пациента;

-          2 реанимобила.

 

Предстои доставката на:

-          Консолидирана система за клинично-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория;

-          Лабораторна информационна система;

-          Позитронна емисионна томография – компютърна томография /PET-CT.


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: