Върни се горе

От 273 на 500 лица се увелича броят на специализантите в системата на здравеопазването по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” след сключване на допълнително споразумение. През месец септември 2021 г. са одобрени промени в критериите за избор на операция „Специализация в здравеопазването“. Те касаят както увеличение на бюджета, така и промени в индикаторите за изпълнение и резултат.

С промените се предвижда общият бюджет на проекта да се увеличи от 3 500 000 лв. на 5 852 900 лв. От 190 на 350 се увеличава броят на заетите участници, вкл. самостоятелно заети в приоритетни сектори на икономиката.

Очакваните резултати след приключване изпълнението на проекта са броят на участниците, придобили квалификация, да се увеличи от 218 на 230 специализанти. От 50 на 270 ще се увеличи броят на участниците в процес на специализация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели в: