Върни се горе

Основната цел на проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“ е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на лечебното заведение чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.

Сред доставените към настоящия момент иновативна медицинска апаратура и техника са: дигитална ехографска система; конвенционален дигитален графично-скопичен рентгенов апарат; компютърен томограф; ядрено-магнитен резонанс; дигитален мамограф; система ПАКС; ендоскопска система, окомплектована с конфокален лазарен гастроскоп и конфокален лазарен колоноскоп; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; дизелов агрегат с мощност 50 kw и 4 броя асансьори.

Към 30 септември 2014 г. от съответната медицинска апаратура са се възползвали брой пациенти, както следва:

-  Дигитална ехографска система – 5971 пациенти;

 - Дигитален мамограф – 4043 пациенти;

- Ендоскопска апаратура /видеогастроскоп и видеоколоноскоп/ – общо 2057 пациенти;

- Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуорисцентни изследвания на белия дроб – 648 пациенти;

- Конвенционален дигитален графично-скопичен рентгенов апарат – 5965 пациенти;

- 16-срезов многодетекторен компютърен томограф – 2232 пациенти;

- Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика – 279 пациенти.

Проектът в УМБАЛ „Георги Странски“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Общата стойност на проекта възлиза на 10 025 992, 49лв., от които: финансиране от ЕФРР на ЕС – 8 396 238, 75 лв. и национално съфинансиране в размер на 1 629 753, 74 лв.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.


Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: