Върни се горе

             Основната цел, залегнала в проект BG161РО001/1.1-08/2010/006Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД“, е дасе подобри и модернизира здравната инфраструктура на лечебното заведение чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за диагностика и лечение на злокачествени заболявания. 
              Проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 8 518 576, 67  лв., от които Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 7 161 141, 48 лв. и национално съфинансиране в размер на 1357435, 19 лв. 
              В изпълнение на проекта са създадени подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, включително и чрез реконстуркция на помещения, с което се осигурява възможност както за най-съвременна диагностика и лечение, така и за подобряване на работните условия. 
           Сред доставената към настоящия момент иновативна медицинска апаратура са: 64-срезов компютърен томограф, Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, 2 бр. Ехографски системи, дигитален мамограф, Ендоскопска апаратура /видеогастроскоп и видеоколоноскоп/ и Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуорисцентни изследвания на белия дроб; ядрено-магнитен резонанс, ПАКС-система и Апаратура за централна стерилизация. 
            Към 30 юни 2014 г. със съответната медицинска апаратура са направени медицински процедури, както следва:   
·                  Компютър томограф – 64 среза – 2674 процедури; 
·                  Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат – 3720 процедури; 
·                  Ехографски системи – 1102 процедури; 
·                  Дигитален мамограф – 16 процедури; 
·                  Ендоскопска апаратура /видеогастроскоп и видеоколоноскоп/ и Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуорисцентни изследвания на белия дроб – общо 103 процедури; 
·                  Ядрено-магнитен резонанс – 648 процедури.   

           Крайната дата за приключване на проекта в МБАЛ Русе е 28.10.2015 г.   
         Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Сподели в: