Върни се горе

Във връзка с изготвяне на база данни с актуални контакти за връзка с притежателите на разрешенията за употреба и техните упълномощени предстваители, моля в срок до 20.09.2013 г. да попълните таблица 1 или таблица 2 и да я изпратите със съпроводително писмо, както следва:   

На хартиен носител на адрес: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти гр. София, 1431, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов № 15 Относно: актуални контакти на притежателя на разрешението за употреба/упълномощения представител   и На e-mail: office@ncpr.bg Относно: актуални контакти на притежателя на разрешението за употреба/упълномощения представител  

В случай, че притежателят на разрешенията за употреба е упълномощил единствен представител за лекарствените си продукти, разрешени за употреба на българския пазар, моля попълнете Таблица 1 както следва:  

Таблица 1 

Притежател на разрешение за употреба    
Упълномощен представител на притежателя на РУ
(наименование, ЕИК, седалище, адрес на управление - за юридическо лице или едноличен търговец; трите имена и адрес – за физическо лице)
   
Лице за контакт    
Адрес за кореспонденция    
Телефон и факс за връзка    
E-mail за контакти    
В случай, че за отделните лекарствени продукти притежателят на разрешенията за употреба е упълномощил различни представители, моля попълнете Таблица 2 както следва:  
 
Таблица 2 
Притежател на разрешение за употреба  
Търговско наименование на лекарствения продукт  
Упълномощен представител на притежателя на РУ
(наименование, ЕИК, седалище, адрес на управление - за юридическо лице или едноличен търговец; трите имена и адрес – за физическо лице)
 
Лице за контакт  
Адрес за кореспонденция  
Телефон и факс за връзка  
E-mail за контакти  

Към таблиците на хартиен носител следва да се приложи копие от пълномощно от притежателя на разрешението за употреба. При настъпила промяна в данните следва да подадете незабавно уведомление с новите дани по гореописания начин.


 1. Считано от 1 септември 2013 г. НЦСЦРЛП определя приемно време по актуални въпроси на заявителите на административни процедури, свързани с ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти -  всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа.
  Срещите ще се провеждат в сградата на НЦОЗА, в зала 38, ет. 2, след предварително заявяване на темите и въпросите за обсъжадне на email: office@ncpr.bg.
 2. До притежателите на разрешенията за употреба на лекарствени продукти отпускани по лекарско предписание с регистрирана максимална продажна цена. Във връзка с изтичане на срока по § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата), Националния съвет по цени и реимбурсиране уведомява, че за 165 лекарствени продукта, отпускани по лекарско предписание с регистрирана максимална продажна цена не са подадени заявления в нормативно определения срок и предстои цените на същите да бъдат заличени служебно на основание § 3, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата. За тези лекарствени продукти, притежателите на разрешенията за употреба могат да подават съответните заявления по реда на Наредбата. 
 3. Считано от 20.05.2013 г. Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се помещава на адрес бул. "Акад. Ив. Е. Гешов" № 15, ет. 11, /в сградата на НЦОЗА/. Регистрирането на заявления по процедурите съгласно Наредбата, се извършва в стая № 16 - Деловодство.
 4. Във връзка с обнародване в ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г. на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата) в сила от 30.04.2013 г. , обръщаме внимание:
  • На основание § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата, следва да бъдат подадени до 14.05.2013 г. включително, изискуемите документи за довършване на започнатите и недовършени процедури пред Комисията по цени и реимбурсиране, както и подадените до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти до 30.04.2013 г.  В случай, че не бъдат подадени изискуемите документи в нормативния срок, процедурите ще бъдат прекратени! 
  • На основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата,  в срок до 30.06.2013 г. включително, следва да бъдат подадени заявления за образуване на пределна цена от притежателите на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание с регистрирани максимални продажни цени. При неподаване на заявления в срок, максималните продажни цени на лекарствените продукти се заличават служебно от Националния съвет!
 5. Национален съвет по цени и реимбурсирне, препоръчва на заявителите за новите процедури да подават документите и на електронен носител. 
 6. Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Сподели в: