Върни се горе

       На 28 август, в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева и ръководителя на Управляващия орган на ОПРР Снежина Славчева ще бъдат подписани два договора за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово. Проектите се финансират от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, компонент 1 „Подкрепа за ранна диагностика на онкологични заболявания в държавни лечебни заведения, управлявани от Министерство на здравеопазването”.
      Официалната церемония ще се състои от 14 часа, в залата на четвъртия етаж в Министерството на регионалното развитие.
       Проектните предложения, които ще бъдат финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие с договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са:

  • Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора (Компонент 1) на обща стойност 5 566 349,40 лв., от които БФП в размер на 5 534 464,03 лв.;

 

  • МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово (Компонент 1) на обща стойност 5 535 608,77 лв., от които БФП в размер на 5 504 090,84 лв. 

 

      Предстоящото изпълнение на проектите за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово, цели постигане на най-високи стандарти в лечебните заведения за диагностика на онкологични заболявания. Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения е да се подобри здравният статус на населението.
 

Сподели в: