Върни се горе

Модерният лабораторен комплекс на Център за компетентност бе официално открит след успешното изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Уникалният Център за компетентност, който се състои от няколко високотехнологични лаборатории, биологична банка и учебен център, осигурява цялостен подход в борбата с инфекциозните заболявания, включително прогнозиране и своевременно диагностициране на нововъзникващите и завръщащи се инфекции, разработване на адекватна антибиотична и ваксинационна политика, изчерпателно характеризиране и подходи за възстановяване на индивидуалния и групов имунитет.

Още в процеса на своето създаване Центърът за компетентност защити своето предназначение. Именно в него бяха диагностицирани първите случаи на COVID-19, започна единственото в страната секвениране на циркулиращите SARS-CoV-2, въведени бяха тестове за Т-клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2, проследяване на молекулярната еволюция на вируса и дългосрочната имунна памет срещу него. В Центъра бяха диагностицирани и първите случаи на маймунска вариола у нас.

65-месечният проект на обща стойност 23 597 434.18 лв. е осъществен от Националния център по заразни и паразитни болести в партньорство с Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“, Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН и Медицинския институт на МВР. Центърът за компетентност изгради две единствени по рода си в страната лаборатории с трето ниво на биологична защита, две лаборатории за молекулярно-генетичен анализ с целогеномно секвениране на вируси, бактерии и причинители на паразитози, лаборатория за електронно микроскопски и морфологични анализи, лаборатория за комплексни фенотипни и функционални имунологични анализи и клетъчно сортиране, биологична банка за уникални микробни щамове и материали от човешки и животински произход.

Към Центъра за компетентност работят над 70 утвърдени и млади изследователи и технически персонал, които осъществяват проекти, свързани с идентификация и анализ на циркулиращите в страната патогени (HIV-1, HBV, HCV, нови бактериални патогени, предавани с кърлежи и комари патогени, причинители на зоонози и зооантропонози, микроорганизми с клинично значение в околната среда), изследване на нарастващата микробна резистентност, преждевременното остаряване на имунната система и подходи за нейното възстановяване. Научните резултати са представени на десетки международни и национални научни форуми и публикувани в някои от най-престижните световни научни издания.

Сподели в: