Върни се горе

Днес, 10 юли, в УМБАЛ „Света Марина“, Варна се проведе текуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна.

Участие в пресконференцията взеха изпълнителният директор на УМБАЛ проф. д-р Жанета Георгиева, членове на борда на директорите на ЛЗ, Националният координатор по СРИП (Средносрочна рамкова инвестиционна програма на МЗ) инж. Стойка Таскова, представители на неправителствени организации, работещи в УМБАЛ и в други ЛЗ от региона и т.н.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът в УМБАЛ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“ възлиза на 18 759 215, 31, от които – БФП от ЕФРР: 15 766 904, 10 лв. и национално съфинансиране: 2 782 394, 84 лв.

Към момента по проекта са закупени, доставени и монтирани: два броя мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор; компютър-томографски виртуален симулатор;

система за планиране на лъчелечението; локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; комплект дозиметрична и лъчетерапевтична аппаратура; комплект устройства за имобилизация на пациента.

Предстои закупуване и доставка на високотехнологичен линеен ускорител.


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: