Върни се горе

Във връзка с нарастащата снежна покривка, очакваните продължителни ниски температурни стойности и усложнена пътна обстановка и на основание указания на министъра на здравеопазването за подготовката на структурите на Министерство на здравеопазването за работа през зимния сезон на 2017/2018г., с изх. № 16-00-59/11.10.2017г., директорите  на  Регионалните  здравни  инспекции да имат за изпълнение следното:

1. Да  актуализират плановете си за работа при бедствия в частта снегонавявания, като предвидят за изпълнението на пълния обем от мероприятия в усложнена зимна обстановка.

2. Съвместно с директорите на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и на лечебните заведения на територията на областта непрекъснато да актуализират разчетите за своевременното транспортиране и хоспитализиране на родилки, пациенти нуждаещи се от хемодиализа, спешни случаи и тежко болни.

3. При възникване на снегонавявания по пътищата ръководителите на здравни и лечебни заведения да поддържат тясно взаимодействие с териториалните структури на МВР и МО и органите  по поддържане на пътната инфраструктура на територията на областта.

4. Да се поддържа постоянна готовност за цялостно координиране на дейностите по медицинското осигуряване при усложнена зимна обстановка и създаване на организация за оказване в оптимален обем на своевременна, качествена и непрекъсната медицинска помощ на пострадалите и провеждане на хигиенни и противоепидемични мероприятия, с цел гарантиране на здравето и живота на населението.

5. При усложнена зимна обстановка, както и при затруднения по организацията и провеждането на медицинското осигуряване на населението при възникнали бедствени ситуации на територията на областта, незабавно да информират дежурните експерти по медицинско осигуряване на населението към Министерството на здравеопазването на телефон 02/80 50 300; факс 02/80 50 306, GSM  0888 33 45 45; email:  dejuren@mh.government.bg.

 

Настоящите указания да се сведат до знанието на служителите на съответните структури и на ръководителите на всички здравни и лечебни заведения на територията на съответната област.

Сподели в: