Върни се горе

На 10.06.2019 г. министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", стартира процедура по събиране на заявки за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, въз основа на която ще се сключат Рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.

С цел осигуряване на възможността максимален брой лечебни заведения да заявят лекарства, срокът за събиране на заявки се удължава до 28.06.2019 г.

Обръщаме внимание, че всички възложители - лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, центрове за спешна медицинска помощ, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и лечебни заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б от ЗЛЗ са задължени да се регистрират и подадат заявки за необходимите им количества лекарствени продукти за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. При неизпълнение на горните задължения ръководителите на лечебните заведения носят съответната отговорност.

Във връзка с постъпили множество запитвания от лечебни заведения – търговски дружества, чийто капитал е с над 2/3  частна собственост, ви информираме, че същите могат да подават заявки в електронната система, но само ако са възложители и прилагат Закона за обществените поръчки. С подаването на заявка и с участието в процедурите, провеждани чрез Електронната система, за тези лица възниква задължението за прилагане на Закона за обществените поръчки за всички доставки, услуги и строителства, които предстои да възлагат.

 

 

Сподели в: