Върни се горе

На 24.07.2018 год. в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба от фирма "АМБУЛАНС ИЛК ИАРДИМ ВЕ ХАСТАХАНЕ ЧИХАЗЛАРЪ ВЕ ТИСИСЛЕРЪ САНАЙ ТИК" срещу Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-11-234/09.07.2018 г. на възложителя по обществена поръчка с предмет „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване.“

Обществената поръчка е във връзка с големия инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ в страната, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На основание чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.

С цитираната жалба е поискана именно временна мярка „спиране на процедурата“, като мотивът за обжалване е „Недостатъчен срок за изготвяне на оферти“.

Съгласно новите изменения на ЗОП (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.), когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от КЗК, каквото в момента все още не е образувано. В тази връзка процедурата може да продължи, като същата следва да бъде спряна в случай, че КЗК образува производство по жалбата.

Прави впечатление, че текстовете в жалбата на „АМБУЛАНС ИЛК ИАРДИМ ВЕ ХАСТАХАНЕ ЧИХАЗЛАРЪ ВЕ ТИСИСЛЕРЪ САНАЙ ТИК“ са структурирани по идентичен начин с текстовете в жалба № ВХР-1117-28.05.2018 г. от "ВАЙНМАН ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД. Буди съмнение и доколко жалбата е подадена от „АМБУЛАНС ИЛК ИАРДИМ ВЕ ХАСТАХАНЕ ЧИХАЗЛАРЪ ВЕ ТИСИСЛЕРЪ САНАЙ ТИК“ и действително налице ли е представителна власт на лицето, подписало жалбата.

Към настоящия момент процедурата по подаване на оферти за „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване“ продължава, като крайният срок за представяне на офертите е 10 август 2018 г.

Сподели в: