Върни се горе

Технически условия и изисквания
Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Министерството на здравеопазването публикува изготвените Технически условия и изисквания за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес: evasilkova@mh.government.bg
PDF файл, 12,5 MB, качен на 30.06.2017

pdf document
Сподели в: