Върни се горе

Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: Доставка на 400 броя линейки с необходимото оборудване, във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., Министерството на здравеопазването публикува изготвените Технически спецификации за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да бъдат изпращани на електронен адрес: vmitkova@mh.government.bg до 17.30 часа на 22.12.2017 г.

Сподели в: